prislėgti

prislėgti
prislė̃gti, prìslegia, prìslėgė tr., 1, prislė́gti K, Š, Rtr, 1, Vvr 1. SD1148, Sut, I, N, M, LL321, Vv, Mlt, Krd apdėti svoriu, prispausti: Kuo čia prislėgei puodą? J.Jabl. Sūrį prislė́k su akmenimi J. Sūris ant suolo prislėgtas guli Lp. Akėji prislėgęs, akmenį uždėjęs, vienu ir dviem arkliais LKT306(An). Sudarau aš juos (agurkus) gražiai, prislė́giu Klt. Linus linmarko[je] teip prìslegia, ka jie visi būt vandenio apsemti Skrb. Jam koją prislėgė J.Jabl. Kaip lokys atsigulė, tai žmogus jį prislėgė medžiu LTR(Užp). Krito ant manęs viršūnė medžio, prislėgė teip, jogei ir pasijudint negaliu BsMtII13. Atradau jį (žaltį) kelmo prislėgtą ir paleidau S.Dauk. Pryslė́gtas KlbIX68(Klm). | Vainikėlį tą dėvėsiu, lig šalti kapai prislėgs S.Nėr. Prislėgė mane juoda žemelė LTR(Švnč). Žemele sieroji, neprislė̃k mano tėvulio, mano tėvulio menka sveikatėlė (rd.) Mrc. ^ Tyli, lyg liežuvį plyta prislėgęs P.Cvir. Meška, gile užgauta, baubia, šaka prislėgta – tyl B805.
prislėgtaĩ adv.: Prislėgtaĩ knarkti LKGII523. | refl. Sut, NdŽ.
2. privarginti, sužaloti kuo uždėtu sunkiu: Ligi kraujo prislėgtì pečiai NdŽ. 3. pridėti ilgesniam laikymui spaudžiant: Kopūstų net dvi statines prìslėgėm Pbr. Rudmęsių dideliausį puodą prislė́giau Žr. Prislė́gė grybų ir šutys (valgys) par visą žiemą Jnš. Iš dobilų ir pievų prislėgta 400 tonų siloso sp. | Merga jau an tekynių, kad pilną kubilą rietimų prìslėgė Rod. | refl. tr. NdŽ, Štk, PnmR: Grybių prisìslėgiau pilną rėčkelę Pnd. Kalneliai slyvais apaugę, ten slyvų bačkas prisislė́ga Kal. | prk.: Dabar žmonys turi pinigų prisislė̃gę Mžš.refl. tr. spaudžiant prisigaminti: Užtektinai prisislėgiau sūrių . 4. prk. apsunkinti, nuvarginti, nuliūdinti: Sielvarto, rūpesčių prislė́gtas NdŽ. Su prislė́gta širdimi NdŽ. Skolų prislė́gtas NdŽ. Prìslėgė vargšą nelaimės Gl. Jis, žmogus, vargo prìslėgtas buvo Dkš. Kai žiema prìslegia, tai ir vėl nieko negaliu Rdm. Nusiminimas ir liūdnumas prislėgė pasaulį Žem. Motina visiškai buvo gailesio prislėgta J.Balč. Jis sakėsi esąs senatvės prislėgtas . Tas klausimas kaip akmuo prislėgė tėvo krūtinę LzP. Ir badas buvo prislėgęs žemę Skv1Moz47,13. 5. prk. laikyti priespaudoje: Tiktai mūsų šalyje engiamosioms ir prislėgtosioms darbo žmonių masėms pavyko nusimesti nuo pečių dvarininkų bei kapitalistų viešpatavimą (sov.) . Vis dar buvo nieko, kol neužėjo vokiečiai ir neprislėgė visų savo geležine tvarka A.Vien. ║ užguiti: Prislė́gtas vyrelis, prasižioti negalia – boba velnias Krš. 6. refl. Vd prisiglausti, prisispausti. \ slėgti; antslėgti; apslėgti; atslėgti; įslėgti; išslėgti; nuslėgti; paslėgti; praslėgti; prislėgti; suslėgti; užslėgti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prislėgti — prislė̃gti, prislėgti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prislėgti — prislė̃gti, prislėgti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prislėgimas — prislėgìmas sm. (2) DŽ1, prislėgimas (1) KI218 1. Sut, KI218 → prislėgti 1. 2. → prislėgti 4: Pamišimas pasireiškia dvasios prislėgimu rš. 3. → prislėgti 5: Prislėgimas grynųjų DK108 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispausti — 1. tr. SD303,334, H154, R20,29, MŽ26, N, K, I, M, LL93,199 jėga ar svoriu tvirtai prislėgti: Nusmilko man ranka prispaustà J. Kad galva prispaustà, ale subinė kruta, – sako boba J. Tus pėdus [linų] apklos apklos i su akminimis prispaus Krtn. Da …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspausti — Š, KŽ; L, Rtr 1. tr. Q653, R267, MŽ357, N, K, I, M svoriu, jėga suslėgti, prislėgti, supresuoti: Suspausdavo dideliai [skilandį] į medinius tokius Kv. Vilnas gerai suspaudžiau, ir sutilpo visos [į maišą] Vkš. Turi milą suspausti Užv. Kietimų su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgulti — užgul̃ti, ùžgula, ùžgulė 1. intr. atsigulti pailsėti: Užgul̃k bent dvi valandėles – bus stipriau dirbt Ds. Aš einu biskį užgul̃t Nm. | Išejai ir ùžgulei (ilgai užtrukai) – negal sulaukti Lkž. ║ atsigulti ant viršaus: Tie trys šunys užgulė ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užslėgti — užslė̃gti, ùžslegia, ùžslėgė tr. NdŽ, DŽ1, užslėgti Rtr, NdŽ; L 1. Sut, N, M, DŽ prislėgti, prispausti sunkiu daiktu: Veža ant markas [nušukuotus linus] ir ùžslegia Ps. Užslėgiau linus J. Kai žemė kieta, ùžslegia akmeniu akėčias ir akėja Šmn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antslėgti — (ž.) tr. 1. užversti, užspausti: Medžius papjaustė teip, jog visu mažiausiu užgavimu Lietuvos karius, keliu eitančius, antslėgtum S.Dauk. 2. padėti ilgesniam laikymui, iš viršaus prispaudžiant: Sausas grybàs su bulbėms ančslėga, ka negestų Užv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgulti — apgul̃ti, àpgula (apìgula), àpgulė (apìgulė) 1. intr. sugulti; sumigti: Visi apìgulė, o karalius vidurnakty išejo vogti (ps.) Dglš. Jau visi apgùlę Lp. 2. intr. apsinakvoti: Vakar pas mus žmonės prašė apgul̃ti Smn. | refl.: Pas Jokūbą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmygti — tr. apdėti, apslėgti kuo sunkiu: Akmenim apmygo [pamerktus linus] OG101. | prk.: Susirenkat daug, tai linksmiau? – Vis tiek kokiu sunkumu apmygti (prislėgti, nelinksmi) Str. mygti; apmygti; atmygti; įmygti; išmygti; numygti; pamygti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”